મોતે પણ માની મમતા સામે ઘૂંટણ ટેકવી દીધા – સ્વીટી પોતાની દિકરીને ઈન્જેક્શનથી દુધ પીવડાવે છે – અન્ન નળી વગર જન્મેલી દિકરીની માં મુળ અમદાવાદના મણિનગરની માં એક એવુ પુથ્વી પરનું સર્જન છે કે જેની આગળ ભગવાન પણ સીર જુકાવે છે.સૃષ્ટી પરનું આ ભગવાનનું  સર્જન મા ના અનેરા રૃપો જોવા મળે છે.સ્ત્રીના અનેક રૃપોમાં  પત્ની,દિકરી,બહેન

Read more…

पहली नज़र में त्विशा मकवाना किसी भी आम बच्ची की तरह ही लगती है, लेकिन उसकी लाइफ का हर दिन खास है। तीन साल की त्विशा को जन्म से ही एलजीओए नाम की समस्या है। इसका मतलब है कि त्विशा के शरीर में एसोफैगस यानी मुंह से पेट को जोड़ने वाली नली अधूरी है। इस

Read more…

A single mom from Sydney, Australia, is clinging to hope as donations continue to trickle in to help pay for a complex surgery her 3-year-old daughter needs to live a normal life. “The increase in donations helps keep my hope for Twisha’s cure,” Sweety Makwana said yesterday. Makwana is trying to raise hundreds of thousands

Read more…

Little Twisha Makwana was born with an esophagus that stops short of her stomach — leaving her little chance of ever living a normal life — but the Australian toddler’s mother, determined to give her daughter her best shot, has brought her to Boston in hopes of getting a $1.2 million operation she can’t afford.

Read more…

‘Little drops make the mighty ocean!’ This is the only mantra ruling the life of Sydney-based single mum Sweety Makwana. Tirelessly reinforcing the adage every single day, she recently moved a step further towards her only goal in life, Mission Twisha Charity. It was nothing short of a milestone for Sweety and Twisha, as this

Read more…

The 15-month-old was born with a large gap in her food pipe, making her unable to eat and has to be fed through a button on her belly. Her mother Sweety, 29, of Westmead, is pleading with the federal government to fund a $1.2 million trip to the Children’s Hospital Boston so Twisha can receive

Read more…